Ninni

S is scho e Walle her, do hot dr Meta dinn Blatt e Foto von r Ratt esue gut gefalln, ass se e klaane Geschicht draus gemacht hot.

Eigntlich bie iech doch e ganz schäss Tierle. Ober de meestn Menschn känne miech und unnere Oartgenossn net leidn. Lang be unnern Oablick grausts iehne und manniche fange oa, mörderisch ze bläkn. Des is net när do hier be uns in Europa esue. Iech glaab, auf dr ganzn Welt sei mr net gut oageseh. Und dodrbei känne mr doch goar nischt drfür. Mr machn doch när des, wos jeds Lebewesn aah tut: Mier suchn uns ewos ze fressn. Egoal wue, de Hauptsach is, mr känne drvoa lebn und unnere Kinner drnährn. Ass unnere Fress- und Schlofplätz oft net de allerbestn sei, verstieht siech. Mier rammeln überoll rimm auf dr Such nooch ewos Fressbarn: auf Schutthaifn, dinn Abfall, dinne de Kanäl - überoll. Ass mr do aah Krankheitn übertrogn, is kaa Wunner. Nu kännt iehr eich vierstelln, wie oft auf uns Gogd gemacht wird. Vergift werdn mr, miet Schaufeln und Staa drschlogn. Ach, des is kaa guts Lebn fr unner Oart!

Wie gut ho iechs do. Iech bie extersch gezücht wuern, iech bie, wie mr sue sogt, e "Laborratt". Mei Fell is ganz zart, und miet meine Knopfaagn muss iech net egoal Ausschau haltn nooch r Gefoahr fr Leib und Lebn. Iech ho ne schännstn Ausruhplatz, den mr siech när denkn koa: Auf de Schultern von en klann Maadl. Iech bie iehr Weihnachtswunsch gewesn. Und seitdem sei mier zamm. Kaum kimmt de klaa Marie aus dr Schul, legt se miech im iehrn Hals. Und iech beweg miech net, wenn se Schularbet macht. Drnooch, wenn iech miech wieder bewegn därf, streichel iech iehr übersch Gesichtl miet meine zartn Barthärle. Noochert lacht de Marie und sogt: "Iech ho diech lieb, mei klaane Ninni!". (rmö)

0Kommentare

Die Diskussion wurde geschlossen.    Bitte schalten Sie ihren AdBlocker aus. An alle Adblocker

    Bitte schalten Sie ihren AdBlocker aus.
    Mehr erfahren Sie hier...