Pflaster

Wie de Meta sue de Stroß dingehieschlenkert, kimmt r de Emma miet iehrn Rollator entgegn. Wie Weibsn sei, gieht geleich de Schnatterei lues. De Emma maant ganz aufgeregt: "Iech ho gestn wos drlebbt, des därft iech eigntlich goar net drzehln." "Sogs när", drängelt de Meta, "iech behalts aah fr miech." De Emma tut ganz schichtig: "Dr Dokter hot mr Pflaster aufgeschriebn. Die sell iech mr naufn Oarsch klebbn, vier Tog duebnlossn und noochert e annersch nemme, wenn iech s erschte runtergerupft ho." De Meta lacht: "Hoa, fr sette Zweck is dr Oarsch gut ze gebrauchn." "Nu här när zu: S haaßt doch immer, de sesst diech net schei machn lossn durch de Gebrauchsoaweising. Also ho iech se net gelesn. Iech schneid des Päckl auf, nimm viersichtig des Pflaster raus und wills aufklebbn. Des is net gange, wall iech de Schutzfolie net runter ho. Eh iech nu die Sach rogebobelt hatt, hots gedauert. Und wie iech des Ding endlich auf man Oarsch festgeklebbt hatt, hot siech doch be den ganzn Aufriss dinne dr Mitte vorn Pflaster e Falt gelegt. Ass iech s nächste Mol besser zerecht kumm, ho iech miech drübergemacht und ho die ganze grueße Gebrauchsoaweising durchgelesn. Händ, wos do alles ze bedenkn woar! Erscht emol hot mr miet de Pfuetn net droan Innelebn vorn Pflaster rimm ze dalfern, und nei Kinnerhänd därfs aah net kumme. Und die vieln Nebnwirkunge, scheißlich! Durchfall, Kopf- und Mognschmerzn - zegoar Wahnvierstellunge koas gebn. Iech hoff, ass iech lebendig drvoa kumm be dere Behandling." De Meta hatt Batterle dinne de Aagn, sue musst se lachn. "Lach miech när nuch aus! Wer ne Schodn hot, der braucht frn Spott net ze sorgn!", spukt de Emma. (rmö)

Bewertung des Artikels: Noch keine Bewertungen abgegeben
0Kommentare
Um zu kommentieren, müssen Sie angemeldet und Inhaber eines Abonnements sein.    Bitte schalten Sie ihren AdBlocker aus. An alle Adblocker

    Bitte schalten Sie ihren AdBlocker aus.
    Mehr erfahren Sie hier...