Dr Igelitschirm

De Meta hot e ganze Nupp Schirm drham. Ober iehr Lieblingsschirm is aaner, den se als gunge Fraa gekaaft hatt. An den Stockschirm is nuch kaa Uteeterle ze seh, und der funktioniert nuch wie e neier. Setts Glück hatt se miet iehrn erschten selber ausgesuchten net. Sellmol woar se 15 Goahr alt. Duebn Trützschler-Platz in Falkenstaa is grod Kirmes gewesn. Do musst de Meta hie, aah wenns geregnt hot. Mietn neie helle Schneidermantel und ne neie Schirm stand se när droa de Budn und droa dr Reitschul. Se musst ja aufpassn, ass den neie teire Mantel nischt passiert. Miet aamol is s Regne zeend gewesn. Ober wall dr schine neie Igelitschirm miet seine lilane Punkte goar esue gut ausgeseh hot, hot ne de Meta nauf de rechte Schulter gelegt und elegant gedreht, ass aah ja jeder seh sollt wos fr e Prunkstück des is. Wie de Meta hamkoam, is iehr Marga ball nei e Ohnmacht gefalln. "Allmächtiger! Maadl, wie sesst denn du aus? Wos host de blueß miet den teire neie Mantel gemacht, den de erscht vor dr Schneidere gehult host? Überoll sei Fleckn duebn". De Meta guckt wie e Eichhärle, den se e Nuss weggenumme habn. Se woar siech kaaner Schuld bewusst. Wie se ober noochert geseh hot, ass dr ganze Mantel hinten voll dunkle Stelln woar, is r e saafnsieder aufgange. Iehr neier schiener Igelitschrim is ausgeloffn und hot des gute Stück versaut. Natürlich sei die Fleck nimmer rausgange, und dr Mantel musst eigefärbt werdn. Des woar dr teierschte Mantel fr an Tog, den de Meta dinne iehrn Leben hatt. (rmö)

0Kommentare
Um zu kommentieren, müssen Sie angemeldet und Inhaber eines Abonnements sein.